Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಲೆವಿ.19:1-2,17-18 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮೊಯ್ಜೆಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಸಭೆ ಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್: ‘ಪವಿತ್ರ್ ಜಾಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ತುಮ್ಚೊ ದೇವ್ ಪವಿತ್ರ್. ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ದ್ವೇಶ್ ಕರಿನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚಿ ಚೂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿ; ಹೆ ಪರಿಂ ತುಂ ತಾಕಾ ಲಾಗುನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ವ್ಹಾವಂವ್ಚೊ ನಾಂಯ್. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆನಾಕಾ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಾಗ್ ದವರಿನಾಕಾ. ತುಜೊ ಕರ್ತಾಯ್ ತಸೊ ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.102 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಕಣ್ವಾಳೊ ಆನಿ ದಯಾಳ್.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 3:16-23 ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂನೋ, ತುಮಿ ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ತುಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ನೆಣಾತ್? ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ನಾಸ್ ಕರ್ತಾ, ತರ್ ದೇವ್ ತಾಕಾ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಪವಿತ್ರ್; ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಮಂದಿರ್ ತುಮಿ. ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಠಕೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ; ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಜಾಣಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾ, ತರ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಬುದ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಏಕ್ ಪಿಶೆಪಣ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಬುದ್ವಂತಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಸಾಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾ.” ಆನಿ ತೆಂಚ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಬುದ್ವಂತಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಪೆÇಕಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಮಿ ಬರೊ ಜಾಣಾ.” ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮನ್ಶಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಬಡಾಯ್ ಚಿಂತ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಕ್ಕಡ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚೆಂಚ್. ಪಾವ್ಲ್ ಜಾಂವ್, ಆಪೆÇಲ್ಲೊ ಜಾಂವ್, ಕೇಫಾಸ್ ಜಾಂವ್, ಸಂಸಾರ್ ಜಾಂವ್, ಜಿವಿತ್ ಜಾಂವ್, ಮರಣ್ ಜಾಂವ್, ಆತಾಂಚೊ ವಾ ಪುಡ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಜಾಂವ್ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಮ್ಚೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತುಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ ಆನಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ದೆವಾಚೊ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 23 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸಾತ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 5:38-48 “‘ದೊಳ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ’ ಆನಿ ‘ದಾಂತಾಕ್ ದಾಂತ್’ - ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ರಾವನಾಕಾ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪೆÇಲ್ಯಾರ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘುಂವೊನ್ ತುಜೊ ದಾವೊ ಪೆÇಲೊಯೀ ತಾಕಾ ದಾಖಯ್. ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆರ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಶೆಲೊಯೀ ತಾಕಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸೊಡ್. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಅಧಿಕಾರಿ ತುಕಾ ಬಳ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಮೈಲ್ ಚಲುಂಕ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ದೋನ್ ಮೈಲಾಂ ವಚ್. ತುಜೇಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾಕ್ ದೀ ಆನಿ ತುಜೇಲಾಗಿಂ ಉಸ್ಣೆಂ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ಪರ್ತಿನಾಕಾ. “ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ‘ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೊ ದ್ವೇಷ್ ಕರ್’. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಗ್ದಿತಲ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗಾ. ಅಶೆಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಲ್ಯಾತ್. ತೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಸುರ್ಯೊ ಜಶೆಂ ಬರ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂ ಖೊಟ್ಯಾಂಚೆರ್‍ಯೀ ಉದೆಸೊ ಕರ್ತಾ, ಆನಿ ಜಶೆಂ ಭಾಗೆವಂತಾಂಚೆರ್ ತಶೆಂ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚೆರ್‍ಯೀ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾ. ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರತಿಫಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾತ್? ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಂಕಾಗಾರ್‍ಯೀ ಕರ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮಿ ಸಲಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಕಿತೆಂ ವರ್ತೆಂ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಲೇಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ? ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥಿ ಲೆಗುನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್? ತರ್, ಜಸೊ ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ಗಿಂಚೊ ಬಾಪ್ ಸರ್ವ್ ಬರೊ, ತಶಿಂ ತುಮಿಯೀ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಸರ್ವ್ ಬರಿಂ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಸಿರಾಕ್ 15:16-20 ಸಿರಾಖಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್ ತುಜೆ ಮುಕಾರ್ ತಾಣೆಂ ಉಜೊ ಆನಿ ಉದಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಖಂಯ್ಚೆಂ ತುಂ ವಿಂಚ್ತಾಯ್, ತಾಕಾ ಹಾತ್ ಘಾಲ್. ಮನ್ಶಾ ಮುಕಾರ್ ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಆಸಾತ್, ಖಂಯ್ಚೆಂ ತೊ ವಿಂಚ್ತಾ, ತೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್, ತೊ ಪದ್ವೆನ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆತಾ. ತಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಧರ್ತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಸಾತ್, ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚಿ ಹರೇಕ್ ಕರ್ಣಿ ತೊ ಜಾಣಾ. ಖೊಟೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಫರ್ಮಾಯ್ನಾ, ಪಾತಕ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿನಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.118 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತಾತ್ ತಿಂ ಭಾಗಿ!

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 2:6-10 ಭಾವಾಂ-ಭಯ್ಣಿಂನೊ, ತರಿಪುಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‍ಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾಂವ್; ಪುಣ್ ಹಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಸರೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ನ್ಹಯ್, ವಾ ಪಾಡಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂಚಿಯೀ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಉಲಯ್ತಾಂವ್ ತಿ ದೆವಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಲಿಪೆÇನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ತಾಚೊ ಗುಟ್, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆರಂಭಾ ಆದಿಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೇ ಮಹಿಮೇ ಖಾತಿರ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೊ ತಸಲೊ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರ್ಯಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ; ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮಹಿಮೆಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ತೆ ಕೆದಿಂಚ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ತೆನಾತ್. ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಿಂಚ್ ಅಶೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: “ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಖುಂಕ್ ನಾ, ಕಾನಾಂನಿ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ, ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರಿಗುಂಕ್ ನಾ, ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂಕ್.” ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಉದೆಶಿಂ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಗ್ಡಾಪೆÇ್ಯ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತುಂಚಿ, ದೆವಾಚ್ಯಾ ಗೂಂಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಲೆಗುನ್ ಸೊಧ್ನಾ ಕರ್ತಾ.

ಫೆಬ್ರೆರ್ 16 - ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಸವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಮಾತೆವ್ 5:17-37 “ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರ್ ವಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತರ್ ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್; ರದ್ಧ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ತೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಆಕಾಸ್ ಆನಿ ಭುಮಿ ಸರ ಪರ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಅಕ್ಷರ್ ವಾ ತಿಬೊ ಪುಸುನ್ ವೆಚೊನಾ. ದೆಕುನ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಹ್ಯಾ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಅತೀ ಲ್ಹಾನ್ ನಿಯಮ್ ಮೊಡ್ತಾ ವಾ ತಶೆಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ, ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ನಿಮಾಣೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಲೆ. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ನಿಯಮಾಂ ಪಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್‍ಯೀ ಪಾಳುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ವರ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಲೆ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: “ಶಾಸ್ತ್ರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಫಾರಿಜೆವಾಂಚೇ ಧರ್ಮ್‍ದಿಷ್ಟಿ ಪ್ರಾಸ್ ತುಮ್ಚಿ ಧರ್ಮ್‍ದೀಷ್ಟ್ ಚಡ್ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೇಖರಿತ್ ತುಮಿ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ಚಿಂನಾತ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ‘ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರಿನಾಕಾ; ಜೊ ಕೊಣ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾ ತಾಕಾ ನಿತಿಸಭೆಚೇ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಕರಿಜಯ್.’ ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೆರ್ ರಾಗಾರ್ ರಾವ್ತಾ, ತಾಕಾ ನಿತಿಸಭೇ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡಿಜಯ್; ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ‘ಅರೇ ಪೆದ್ದಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತಾಕಾ ಸಾನ್ಹೆದ್ರಿನ್ ಸಭೇ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡಿಜಯ್. ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ತಾಕಾ ‘ಅರೇ ಪಿಶಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತಾಣೆಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸಜಯ್. “ದೆಕುನ್ ತುಂ ವೇದಿ ಮುಖಾರ್ ತುಜಿ ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ, ಜರ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ತುಜೇ ವಿರೋಧ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತ್, ತರ್ ತಿ ತುಜಿ ಕಾಣಿಕ್ ಥಂಯ್ಚ್ ವೇದಿ ಮುಖಾರ್ ಸೊಡ್. ಪಯ್ಲೆಂ ವಚ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕಡೆ ರಾಜಿ ಜಾ; ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತುಜಿ ಕಾಣಿಕ್ ಭೆಟಯ್. “ತುಂ ಆನಿ ತುಜೊ ವಾದಿ ಕೊಡ್ತಿಚೇ ವಾಟೇರ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ರಾಜಿ ಜಾ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾದಿ ತುಕಾ ನಿತಿಕರ್ತಾ ಆಧೀನ್ ಕರಿತ್, ಆನಿ ನಿತಿಕರ್ತ್ ತುಕಾ ಪಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀತ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲ್ತಿತ್. ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಪೈಶಾಕ್ ಪೈಸೊ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಸರ್ ಥಂಯ್ಚೊ ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೊನಾಯ್. “ ‘ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಜೊ ಕೊಣ್ ಖೊಟೇ ಆಶೆನ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ತಾ, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ತಿಚೇಕಡೆ ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ಜಾಲಾ. “ತುಜೊ ಉಜ್ವೊ ದೊಳೊ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕೊಂಕುನ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್; ತುಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜೊ ಏಕ್ ವಿಸ್ವೊ ತುವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. ತುಜೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ವೊಡ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್. ತುಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಯಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವೆಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ತುಜೇ ಕುಡಿಚೊ ಏಕ್ ವಿಸ್ವೊ ತುವೆಂ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಅಧಿಕ್ ಬರೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಶೆಂಯೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ: ‘ಕೊಣ್ ತರ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ತಾ, ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್‍ಪತ್ರ್ ಬರೊವ್ನ್ ದೀಜಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ವ್ಯಭಿಚಾರಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚಾಯೀ ಕಾರಣಾನ್ ಆಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸೊಡ್ತಾ ತೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಿ ಪ್ರದ್ವಾರಿಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ; ಆನಿ ಜೊ ಕೊಣ್ ಅಶೆಂ ಸೊಡ್ಲಲೇ ಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ, ತೊಯೀ ಪ್ರದ್ವಾರ್ ಆಧಾರ್ತಾ. “ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ: ‘ಸಪುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತರ್ ಮೊಡಿನಾಕಾ;’ ಆನಿ ‘ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ ಮುಖಾರ್ ಆಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾರಿಕ್ ಕರ್’. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಸಪುತ್ ಘಾಲ್ಚೊಚ್ ನ್ಹಯ್ - ಆಕಾಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆಂ ಶಿಯಾಸಣ್ ತೆಂ. ಭುಮಿಚ್ಯಾನ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚಿ ಮಣಯ್ ತಿ; ಜೆರುಜಲೆಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಪುತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾತ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಯಾಚೆಂ ಶಹರ್ ತೆಂ. ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್‍ಯೀ ಸಪುತ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕೇಸ್ ಧವೊ ವಾ ಕಾಳೊ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಸಕನಾಯ್. ತುಮ್ಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ‘ವ್ಹಯ್’ ವಾ ‘ನ್ಹಯ್’; ಹಾಚೇ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ದೆಂವ್ಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ.