Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಅಕ್ತೊಬರ್ 27 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 30ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಸಿರಾ. 35:12-14, 16-19 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ನಿತಿದಾರ್, ಆನಿ ತೊ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕರಿನಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ತೊ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಪಕ್ಷ್ ಘೆನಾ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ತೊ ಆಯ್ಕತಾ. ಅನಾಥಾಚೆ ವಿನವ್ಣೆಚೊ ತೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾ, ವಿಧ್ವಿಚ್ಯಾ ವಿಳಾಪಾಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರಿನಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ದೆವಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾ ತೊ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವತಲೊ, ತಾಚಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕುಪಾಂಶಿಂ ಪಾವ್ತಲಿ. ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕುಪಾಂಕ್ ತೊಪ್ತಾ, ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವಸರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಮಹೋನ್ನತಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಸರ್, ಆನಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ನೀತ್ ಕರುನ್ ದಿವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಉಚಾರಿಸರ್ ತೆಂ ಒಗೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ಚೊ ನಾ.

ಅಕ್ತೊಬರ್ 27 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 30ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ - 33

ಅಕ್ತೊಬರ್ 27 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 30ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

2 ತಿಮೊಥಿ 4:6-8, 16-18 ಭೊವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಲಿ ಕಸೊ ಭೆಟೊಂವ್ಚೇ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ವೆಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಝುಜ್ ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಝುಜ್ಲಾಂ. ಶೆವಟ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಧಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಂವ್ಲಾಂ, ಮ್ಹಜೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಾ. ಆತಾಂ ನಿತಿವಂತ್ಪಣಾಚೊ ಮುಕುಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಯಾರ್ ದವರ್ಲಲೊ ಆಸಾ. ಹೊ ಮುಕುಟ್ ನಿತಿಚೊ ಮುನ್ಸುಬಿದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೊ ಸೊಮಿ ತ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ಅತ್ರೆಗುನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್‍ಯಿ ತೊ ದಿತಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತನ್ಕೆಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಕ್ಷೇಕ್ ರಾವ್ಲೊನಾ; ಸಕ್ಟಾಂನಿಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲೊ. ಹಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ದೇವ್ ತಾಂಕಾಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾ ಜಾಂವ್! ಪುಣ್ ಸೊಮಿ ಮ್ಹಜೇ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಟಾಯ್ ದಿಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹೆರ್ ಜಾತಿಂಚ್ಯಾಂನಿ ಕಾನ್ ದಿಶೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಸಂಪೂಣ್ ಥರಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಸಿಂಹಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊಂ. ಸರ್ವ್ ವಾಯ್ಟಾಂತ್ಲೊ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಸೊಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿವಾರ್ತಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಶಾಬಿತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾಯ್ತಲೊ. ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮಹಿಮಾ ಜಾಂವ್, ಆಮೆನ್.

ಅಕ್ತೊಬರ್ 27 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 30ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 18: 9-14 ಆಪುಣ್ ನಿತಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‍ಚ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿ ಬೆಪರ್ವಾ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜೆಜುನ್ ಹಿ ಒಪಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ: “ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಯ್ರ್ ದೆವಾಳಾಕ್ ಗೆಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಫಾರಿಜೆವ್, ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಸುಂಕಾಗಾರ್. ಫಾರಿಜೆವ್ ನೀಟ್ ಉಬೊ ರಾವುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ: ‘ದೆವಾ, ಹಾಂವ್ ಹೆರ್ ಮನ್ಶಾಂಬರಿ ಲುಟ್ಕಾರ್, ಅನ್ನ್ಯಾಯ್‍ಗಾರ್, ಪ್ರದ್ವಾರಿ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ. ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದಾಯಾಂತ್ಲೊ ಧಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ತಾಂ.’ ಪುಣ್ ತೊ ಸುಂಕಾಗಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವುನ್, ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಉಬಾರುಂಕ್ ಧೈರ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ, ಫಕತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಹರ್ಧೆಂ ಬಡೊವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ದೆವಾ, ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್!’ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಹೊ ಮನಿಸ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಲ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ; ಪುಣ್ ತೊ ಅನ್ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವಲೊನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವರ್ತೊ ಕರ್ತಾ ತಾಕಾ ದೇವ್ ಖಾಲ್ತೊ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಖಾಲ್ತೊ ಕರ್ತಾ ತಾಕಾ ದೇವ್ ವರ್ತೊ ಕರ್ತಲೊ.”

ನಿರ್ಗಮನ್ 17:8-13

ರೆಫಿದಿಮಾಂತ್ ಅಮಾಲೆಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ಇಸ್ರಾಯೆಲಿತಾಂ ಕಡೆ ಲಡಾಯೆಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಜೊಶುಆಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ ಆನಿ ಅಮಾಲೆಕಾ ಕಡೆ ಲಡಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ದೆವಾಚಿ ಬೆತ್ಕಾಟಿ ಹಾತಾಂತ್ ಧರುನ್ ಹಾಂವ್ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಚೆರ್ ರಾವ್ತಲೊಂ.” ಜೊಶುಆನ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಅಮಾಲೆಕಾ ಕಡೆ ಝುಜ್ಲೊ. ಮೊಯ್ಜೆ, ಆರೊನ್ ಆನಿ ಹೂರ್ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಮೊಯ್ಜೆ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಉಬಾರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ಜಿಕ್ತಾಲಿ; ಹಾತ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಅಮಾಲೆಕ್ ಜಿಕ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಮೊಯ್ಜೆಚೆ ಹಾತ್ ವಳ್ಳೆ ದೆಕುನ್ ತಾಂಣಿಂ ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಚೆ ಪಂದಾ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ತೊ ತಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆರೊನಾನ್ ಆನಿ ಹೂರಾನ್ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಉಬಾರುನ್ ಧರ್ಲೆ, ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್. ಅಶೆಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ದೀಸ್ ಬುಡಸರ್ ಥಿರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಆನಿ ಜೊಶುಆನ್ ಅಮಾಲೆಕಾಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಅಕ್ತೊಬರ್ 13 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 28ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

2 ರಾಯ್ 5:14-17 ತವಳ್ ಸಿರಿಯಾಚೊ ಕೊಡ್ಕಾರ್ ನಾಮನ್ ಜೊರ್ದಾನಾಂತ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಲೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಾತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಬುಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ¨ುಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ನಿತಳ್ ಜಾಲೊ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪರಿವಾರಾ ಸವೆಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಶಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವುನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಥ್ವೆಚೆರ್ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಂತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚ್ ದೇವ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಜಾಣಾಂ. ದಯಾ ಕರುನ್ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್.” ಎಲೀಶಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಹಾಂವ್ ಸೆವಾ ಕರ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಸಪುತ್! ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಂ.” ನಾಮಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಆಗ್ರೊ ಕೆಲೊ, ಪೂಣ್ ತಾಣೆಂ ತಿ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ನಾಮಾನಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುಂ ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಯಾ ಕರುನ್ ದೋನ್ ಕಚ್ರಾಂಚೆರ್ ವ್ಹರುಕ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲಿ ಮಾತಿ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೆವಾಕ್ ಹೋಮ್‍ಬಲಿ ವಾ ಯe್ಞï ಭೆಟೊಂವ್ಚೊ ನಾ.”

ಅಕ್ತೊಬರ್ 13 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 28ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ - 97

ಅಕ್ತೊಬರ್ 13 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 28ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

2 ತಿಮೊಥಿ 2: 8-13 ಭೊವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಉಠಯ್ಲಲೊ ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತ್ ದಾವಿದಾಚೆ ಸಂತತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್. ಹಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಾಂ ತಿ ಸುವಾರ್ತಾ. ಹೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್; ಬಂದಿಸಾಳೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾನ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸೊಸ್ತಾಂ. ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾರಣ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಬರಾಬರ್ ತಾಂಣಿಂ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಮಹಿಮಾ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಸೊಸ್ತಾಂ. ಹಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಸಾರ್ಕಿ: “ಆಮಿ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಮೆಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಜಯೆತಲ್ಯಾಂವ್; ಅಖೇರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಥಿರ್ ರಾವುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆ ಸವೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ತಾಕಾ ನಾಕಾರುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾರ್ತಲೊ. ಆಮಿ ಬೆವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತೊ ವಿಶ್ವಾಸಿ ರಾವ್ತಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.”

ಅಕ್ತೊಬರ್ 13 - ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 28ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 17:11-19 ಜೆಜು ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಮಾರಿಯಾ ಆನಿ ಗಾಲಿಲೆಯಾ ಪ್ರಾಂತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಕತಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ, ಧಾ ಜಣ್ ಕೊಡ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆ. ಪಯ್ಸ್ ರಾವುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ ಮಾರ್ನ್ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಜೆಜು ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಆಮ್ಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್!” ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜೆಜುನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ವಚಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್ ದಾಖಯಾ.” ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ತೆ ನಿತಳ್ ಜಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಆಪುಣ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ದೆವಾಕ್ ವರ್ನಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಮುಳಾಂತ್ ಸರ್ಪಡುನ್, ತಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಸಾಮಾರಿಯಾಗಾರ್. ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ: “ಧಾಯೀ ಜಣ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್? ಹೆರ್ ನೋವ್ ಜಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಹ್ಯಾ ಪರ್ಗಾಂವ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ವರ್ನಿತಲೊ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಚ್ ನಾ ಜಾಲೊಗಾಯ್?” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಊಠ್ ಆನಿ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಚಲ್. ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ತುಕಾ ಬರೊ ಕೆಲೊ.”

ಅಕ್ತೊಬರ್ 6 – ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 27ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಹಬ. 1:2-3; 2:2-4 ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಕೆದ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ಮಾರಿತ್ ರಾವುಂ ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕುಂಚೊ ನಾಂಯ್? “ಜುಲುಮ್!” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ತಾಂ, ಪೂಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿವಾರಿನಾಂಯ್. ಖೊಟೆಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾಯ್? ತುಂ ಅನ್ಯಾಯಾಚೊ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾಯ್? ನಾಸ್ ಆನಿ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್, ಝಗ್ಡಿಂ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವಾಡತ್ ವೆತಾತ್. ತೆದ್ನಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: ದರ್ಶನ್ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್, ಆನಿ ತೆಂ ಸೊಂಪೆಪಣಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಫಳಿಯಾಂಚೆರ್ ತೆಂ ಬರಯ್. ಹೆಂ ದರ್ಶನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಮ್ಲಲ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಪಾಸತ್, ತೆಂ ಶೆವಟಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ, ಆನಿ ತೆಂ ಫೆÇಟಯ್ನಾ; ತೆಂ ಘಳಾಯ್ ಕರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಖರೆಂಚ್ ಯೆತಲೆಂ, ತೆಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಲಾಗ್ಚೊ ನಾ. ಪಳೆ, ಜೊ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ನ್ಹಯ್, ತೊ ನಾಂಚ್ ಜಾತಲೊ; ಪೂಣ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಜಿಯೆತಲೊ.

ಅಕ್ತೊಬರ್ 6 – ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 27ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 94

ಅಕ್ತೊಬರ್ 6 – ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 27ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

2 ತಿಮೊಥಿ 1:6-8,13-14 ಭೊವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಜೇ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾಚೆಂ ಕೆಂಡ್ ಜಳಶೆಂ ಕರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ದಿತಾಂ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಅತ್ಮೊ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ; ಆಮ್ಕಾಂ ಬಳ್ವಂತ್; ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಸ್ವನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಆತ್ಮೊ ದಿಲಾ. ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಲಜನಾಕಾ, ಬಗರ್ ದೆವಾಚೇ ಸಕ್ತಿಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ವಾಂವ್ಟಿಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಸವೆಂ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ತಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ತುಜೊ ಆದರ್ಶ್ ಕರ್ನ್ ಘೆ. ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾನ್ ತುಜೆ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸತಾಚೆಂ ಮೊಲಾದಿಕ್ ದಿರ್ವೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್.

ಅಕ್ತೊಬರ್ 6 – ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ 27ವ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 17:5-10 ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಸೊಮಿಯಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೆ: “ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಚಡಯ್.” ಸೊಮಿಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಏಕ್ ಸಾಸ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಣಾ ತಿತ್ಲೊ ಭಾವಾರ್ಥ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ತುತಿಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್, ‘ತುಕಾಚ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ದರ್ಯಾಂತ್ ವಚುನ್ ಉಬೊ ಜಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾತೆಂ; ಆನಿ ತೊ ತುಮ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕತೊ.” “ತುಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೊತ್ ಅಂಬ್ಡುಂಕ್ ವಾ ಬಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಚರೊಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಚಾಕರ್ ದವರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ತೊ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್, ‘ವೆಗಿಂ ವಚ್ ಆನಿ ಜೇವ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ಧನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಿತ್‍ವೇ? ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ‘ವಚ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್, ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಡುಂಕ್ ರಾವ್, ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಜೇವ್’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನ್ಹಯ್? ಆಪ್ಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಚೊ ತೊ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾ? ತಶೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಫರ್ಮಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ತುಮಿಯಿ ಮ್ಹಣಜಯ್: ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಮಿ ಚಾಕರ್; ಆಮಿ ಕರಿಜಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಕೆಲಾಂ.”