Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಎಪ್ರಿಲ್ 28 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 9:26-31 ತೊ ಜೆರುಜಲೆಮಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ತಾಣೆಂ ಶಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ; ಪುಣ್ ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಶಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ಮಾನುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾಲೆ. ತವಳ್ ಬಾರ್ನಾಬಾಸಾಕ್ ತಾಕಾ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೇ ವಾಟೇರ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ದೆಖ್ಲೊ ಆನಿ ಸೊಮಿ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ ದಾಮಾಸ್ಕಾಂತ್ ಜೆಜುಚೇ ನಾಂವಿಂ ಸುವಾರ್ತಾ ತಾಣೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಿ, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾವ್ಲ್ ತಾಂಚೇ ಸವೆಂ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‍ಯೀ ವಚುನ್ ಸೊಮಿಯಾಚೇ ನಾಂವಿಂ ಧೈರಾನ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಗ್ರೇಕ್ ಭಾಸ್ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾ ಜುದೆವಾಂಲಾಗಿಂಯೀ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ಆನಿ ತರ್ಕಾಕ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಭಾವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಚ್, ತಾಂಣಿಂ ಸಾವ್ಲಾಕ್ ಸೆಜಾರೇಯಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಪಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾರ್ಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಖ್ಯಾ ಜುದೇಯಾಂತ್, ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಾಮಾರಿಯಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಕ್ ಶಾಂತಿ ಮೆಳ್ಳಲಿ. ಆನಿ ದೆವಾಚೇ ಭಿರಾಂತಿನ್ ತಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚೇ ಮಜತೆನ್ ತಿ ವಾಡತ್ ಆನಿ ಚಡತ್ ವೆತಾಲಿ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 28 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 22 ಶ್ಲೋಕ್: ವ್ಹಡ್ ಸಭೆಂತ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಲೊಂ. ವಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ, ಜೈ! 1. ತುಜಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಪಾಳ್ತಲೊಂ, ಗರೀಬಾಂ ಜೆವ್ನ್ – ಖಾವ್ನ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾತಲಿಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್ ತಿಂ ತಾಕಾ ನಾಂವಾಡ್ತಲಿಂ – ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಶಾಂತಿನ್ ಜಿಯೊಂ ಸದಾಂಕಾಲ್. 2. ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಪ್ರಿಥುಮೆಚೊ ಲೋಕ್ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆಶಿಂ ಪರ್ತಾತಲೊ, ಹೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ಮದ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡ್ತಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ತಾಕಾ ಪಾಂಯಾಂ ಪಡ್ತಲೆ, ಜೀವ್ ವಾಟಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಫೊಂಡಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಬಾಗಾಯ್ತಲೆ. 3. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಸತ್ ಜಿಯೆತಲೊಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ-ಬಾಳಾಂ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಲಿಂ, ಫುಡ್ಲ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಖಬರ್ ಪರ್ಗಟ್ತಲಿಂ; ಆಜೂನ್ ಜಲ್ಮನಾತ್ಲ್ಯೆ ಪರ್ಜೆಕ್ ತಾಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಗಾಜಯ್ತಲಿಂ, “ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕೆಲಾಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್”! – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲಿಂ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 28 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 3:18-24 ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನೋ, ಖಾಲಿ ಉತ್ರಾನ್ ವಾ ಜಿಬೆನ್ ಆಮಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್; ಬಗರ್ ಯಥಾರ್ಥ್‍ಪಣಿಂ ಆನಿ ಕರ್ನೆನ್ ಆಮಿ ತೊ ದಾಖೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಸತಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಲೆಂ. ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂಚ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಆಮಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಆಸ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾನ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲಲೊ ದೇವ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ವರ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್‍ಜಾಯ್. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಆಮ್ಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೇ ವಿರೋಧ್ ತೀರ್ಪ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದೆವಾ ಸಮೊರ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಫುಡೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ವತಾ ತಸಲೆಂ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ತೆಂ ತಾಚೇ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತ್ತಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಆಮಿ ಸತ್ಮಾನುನ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರಿಜಯ್, ಹೊಚ್ ತಾಚೊ ಉಪದೆಸ್. ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತ್ತಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾತ್ ಆನಿ ತೊ ತಾಂಚೇ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ. ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೇವ್ ಆಮ್ಚೇ ಥಂಯ್ ಜಿಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 21 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 4:8-12 ತವಳ್ ಪೆದ್ರು ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂನೋ, ಆನಿ ತುಮಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನೋ! ಏಕ್ ಥೊಂಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ದಯಾಳ್ ಕರ್ನಿ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೊ ಕೊಣಾಚೇ ಪದ್ವೆನ್ ಬರೊ ಜಾಲೊ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಮಿ ಸೊಧ್ನಾ ಕರ್ತಾತ್. ತರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚೇ ಸಗ್ಳೇ ಪರ್ಜೆಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕಳಿತ್ ಕರ್ತಾಂವ್: ತುಮಿ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮಾರ್ಲಲ್ಯಾ ಆನಿ ದೆವಾನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಜರೆತಾಚ್ಯಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೇ ಪದ್ವೆನ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಬರೊ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೇ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾ ಜಾಯಾ. ‘ತುಮಿ ಬಾಂಧ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಲೊ ಫಾತರ್ ತೊ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತೊ ಖರೊಚ್ ಜಾಲಾ ಮುಲ್ಯಾಫಾತರ್.’ ತಾಚೇ ಭಾಯ್ರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯೀ ವರ್ವಿಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತಸಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ನಾಂವ್ ಅಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂನಾ.”

ಎಪ್ರಿಲ್ 21 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 118 ಶ್ಲೋಕ್ : ಬಾಂಧ್ಪ್ಯಾಂನಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಡಯ್ಲಲೊ ಫಾತರ್ ಜಾಲೊ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೊ ಮುಲ್ಯಾ ಫಾತರ್. ವಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ, ಜೈ! 1. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುಂಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಬರೊ, ತಾಚಿ ವಿಶ್ವಾಸೀ ದಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲಲ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ದೆವಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧ್ಲಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ಬರೆಂ ರಾಯಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ಲಲ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ದೆವಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧ್ಲಲೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ಬರೆಂ. 2. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ. ಬಾಂಧ್ಪ್ಯಾಂನಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಡಯ್ಲಲೊ ಫಾತರ್ ಜಾಲೊ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೊ ಮುಲ್ಯಾ - ಫಾತರ್. ಅಬ್ಳೆ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ. ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಥಟಾಕ್ಕ್ ಜಾತಾಂವ್! 3. ಸದೆಂವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯೆ ನಾಂವಿಂ ಯೆತಾ ತೊ; ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಶೀರ್ವಾದಿತಾಂವ್; ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರ್ ಜಾಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುಂಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಬರೊ, ತಾಚಿ ವಿಶ್ವಾಸೀ ದಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 21 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 3:1-2 ಪಳೆಯಾ, ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಬಾಪಾನ್ ಆಮ್ಚೇರ್ ವೊತ್ಲಾ! ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ; ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಒಳ್ಕ್ಕಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ಒಳ್ಕುಂಕ್ ನಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಆತಾಂ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಫುಡೆಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾತಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಆಸಾ ತಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ದೆಖ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತಾಚೇ ಸಾರ್ಕಿಂ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂವ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 21 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ಚೊವ್ತೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 3:1-2 ಪಳೆಯಾ, ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಬಾಪಾನ್ ಆಮ್ಚೇರ್ ವೊತ್ಲಾ! ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪೊಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಫಾವೊ ಕೆಲಾಂ; ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಒಳ್ಕ್ಕಾನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ಒಳ್ಕುಂಕ್ ನಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೋ, ಆತಾಂ ಆಮಿ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಫುಡೆಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಪೆಂ ಜಾತಾನಾ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಆಸಾ ತಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ದೆಖ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತಾಚೇ ಸಾರ್ಕಿಂ ಜಾತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂವ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 14 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 3:13-15, 17-19 ಅಬ್ರಾಹಾಮಾಚ್ಯಾ, ಇಸಾಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಕೊಬಾಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾನ್, ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆವಕಾಕ್ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ಕೆಲೊ. ತುಮಿ ತಾಕಾ ಪರಾಧೀನ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪಿಲಾತಾ ಹುಜಿರ್ ತಾಕಾ ತುಮಿ ನಕಾರ್ಲೊ. ಪಿಲಾತಾನ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ನಿತಿವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ತುಮಿ ನಕಾರ್ಲೊ. ಏಕ್ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತಾಕ್ ತುಮಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ. ತರ್‍ಯೀ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲೊ; ಹಾಕಾ ಆಮಿಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ತರ್‍ಯೀ ಭಾವಾಂನೋ, ಜೆಂ ತುಮಿ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ತುಮಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಯಾಂನಿ ನೆಣಾರ್ಪಣಾನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಲಾಂ ತೆಂ ಹೇ ಪರಿಂ ಸಿದ್ಧಿ ಕೆಲೆಂ. ತುಮಿ ತರ್ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತಾ. ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪುಸುನ್ ವೆಚೇ ಖಾತಿರ್ ಜಿಣಿ ಬದಲಾ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 14 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 4 ಶ್ಲೋಕ್: ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಫಾಂಕಯ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ. ವಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಜೈ, ಜೈ! 1. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ದೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿತಿವಂತ್ ದೆವಾ, ಕಷ್ಟಾಂ-ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿವಾರ್ತಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ಕರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಘೆ. 2. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಯಾ ದಾಖಯ್ತಾ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಉಲೊ ಮಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾನ್ ದಿತಾ. 3. ಜಾಯ್‍ತಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್: “ಕೊಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆ ದೀಸ್ ಫಾವೊ ಕರಿತ್?” ಪುಣ್ ತುಂ, ತುಜ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆರ್ ಫಾಂಕಯ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ. 4. ಸಮಾಧಾನಾನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾಂ, ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಯೆತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್, ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ಭದ್ರತೆಚೊ ನಿವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿತಾಯ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 14 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 2:1-5 ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನೋ, ತುಮಿ ಪಾತಕ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಬರಯ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾಪಾಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಚೇ ಖಾತಿರ್ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ತ್ ಆಸಾ; ತೊಚ್ ನಿತಿವಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್. ತೊಚ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ತಾ ತಿ ಬಲಿ; ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಆಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ. ಜರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಹೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದೃಢ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಮನಿಸ್ “ಮ್ಹಾಕಾ ದೆವಾಚಿ ಒಳಕ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಫಟ್ಕಿರೊ; ಸತಾಕ್ ತೊ ಪರ್ಕಿ. ಪುಣ್ ಜೊ ಕೊಣ್ ಉತ್ರಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿತಾ, ತಾಚೇ ಥಂಯ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ನಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಹಾಚೇ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ದೆವಾ ಸವೆಂ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಾತ್ರಿ ಮೆಳ್ತಾ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 14 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ತಿಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 24:35-48 ತವಳ್ ವಾಟೇರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಉಂಡೊ ಮೊಡ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಚಿ ಒಳಕ್ ಕಶಿ ಧರ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜು ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗತ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಸಮಾಧಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೆ ಸಗ್ಳೆಚ್ ಘಾಬರ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ದೆಖ್ತಾಂವ್‍ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೆ ಆಕಾಂತ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತೊ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಬರ್ಲ್ಯಾತ್? ತುಮ್ಚೇ ಮತಿಂತ್ ತುಮಿ ದುಬಾವ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್! ಹಾಂವ್‍ಚ್ ತೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾತ್ ಲಾವ್ನ್ ಪಳೆಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾತ್ ತಶೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡಾಂ ಆಸಾನತ್.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಪಾಂಯ್ ದಾಖಯ್ಲೆ. ತೆ ಇತ್ಲೆ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆಕೀ, ಸಂಗತ್ ಸತ್ಮಾನುಂಕ್ ತೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ದುಬಾವ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಚೇಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ?” ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾರ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೇ ಮಾಸ್ಳೆಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ದಿಲೊ. ತಾಣೆಂ ತೊ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಚೇ ಮುಖಾರ್ ಖೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಹ್ಯೊಚ್ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತುಮ್ಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ; ಮೊಯ್ಜೆಚ್ಯಾ ನಿಯಮ್‍ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್, ಪ್ರವಾದ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಆನಿ ಕೀರ್ತನಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ ತೇಂ ಸರ್ವ್ ಘಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಂಚೇ ಮತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಅಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ: ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾಣೆಂ ಉಠೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಿಣಿ ಬದ್ಲಪಾಚೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಗ್ಸಣ್ಯಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಪರ್ಜಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್‍ಜಾಯ್. ತುಮಿಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್.

ಎಪ್ರಿಲ್ 07 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃ. 4:32-35 ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂಚೊ ತೊ ಮೇಳ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಮನಾಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೇ ಮಧೆಂ ಕೊಣ್‍ಚ್, ಖಂಯ್ಚಿಯೀ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖಿನಾತ್ಲೊ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಮರ್ಥೆನ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಂತ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆ ಆನಿ ಲೋಕ್ ತಾಂಕಾಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಮಾನಾನ್ ಲೆಖ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೇ ಮಧೆಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್ಲೊ. ಭುಂಯ್‍ಭಾಟ್ ಆನಿ ಘರ್‍ದಾರ್ ಆಸ್ಲಲಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪೂರಾ ವಿಕುನ್ ಮೆಳ್ಳಲೊ ದುಡು ಹಾಡ್ನ್ ಧರ್ಮ್‍ದುತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ದವರ್ತಾಲಿಂ, ಆನಿ ಧರ್ಮ್‍ದೂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೇ ತಾಚೇ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ತೊ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 07 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 118 ಶ್ಲೋಕ್: ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸುಂಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಬರೊ ತಾಚಿ ವಿಶ್ವಾಸೀ ದಯಾ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ. 1. ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಕ್ ವಾಖಾಣುನ್ ಮ್ಹಣುಂ: “ತಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಮೋಗ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ.” ಆರೊನಾಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಮ್ಹಣುಂ: “ತಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಮೋಗ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ.” ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಕ್ತ್ ಕರ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣುಂ: “ತಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸೀ ಮೋಗ್ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಬಾಳ್ತಾ.” 2. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹೆಲಾಂ.” ತಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್! ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ಚೊ ನಾಂ, ಹಾಂವ್ ಜಿವಂತ್ ರಾವ್ತಲೊಂ ಆನಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿಂ ಅದ್ಭುತ್ ಕಾರ್ಯಾಂ ವರ್ನಿತಲೊಂ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠಿಣಾಯೆನ್ ಚಲಯ್ಲೊ, ತರೀ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊರುಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ. 3. ಬಾಂಧ್ಪ್ಯಾಂನಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಡಯ್ಲಲೊ ಫಾತರ್ ಜಾಲೊ ಬಾಂಧ್ಪಾಚೊ ಮುಲ್ಯಾ - ಫಾತರ್. ಅಬ್ಳೆ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ; ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಥಟಾಕ್ಕ್ ಜಾತಾಂವ್. ದೀಸ್ ಹೊ ಆಯ್ಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಸಂತೊಸ್-ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಯಾಂ!

ಎಪ್ರಿಲ್ 07 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಜುವಾಂವ್ 5:1-6 ಜೆಜುಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಒಳ್ಕತಾ ತೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ದೆವಾಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ಜೊ ಕೊಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೊ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ತ್ತಾನಾ ಆಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೊಯೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾಂವ್. ಆನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ಪಾಳ್ಚೆ. ತಾಚೆ ಉಪದೆಸ್ ತಿತ್ಲೆ ಕಠಿಣ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವಾರ್ಥ್. ಜೆಜು ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾ ತೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣ್ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕತ್? ಹೊ ತೊ, ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಆಯ್ಲಲೊ, ಜೆಜುಕ್ರೀಸ್ತ್; ಉದ್ಕಾ ಉದೆಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಉದೆಶಿಂ ಆಯ್ಲಲೊ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 07 - ಪಾಸ್ಕಾಕಾಳಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ತಾರ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಜುವಾಂವ್ 20:19-31 ಜೆಜು ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಶಿಸ್ ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಭಿತರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತವಳ್ ಜೆಜು ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗಾತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಡ್ವಳ್ ದಾಖಯ್ಲೆಂ. ಸೊಮಿಯಾಕ್ ದೆಖ್ತಚ್ ಶಿಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್ಲೆ. ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ! ಜಶೆಂ ಬಾಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲಾ, ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಧಾಡ್ತಾಂ.” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚೆರ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಘೆಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್. ಕೊಣಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿತಾತ್ ತಿಂ ಬೊಗ್ಸತಲಿಂ; ಜಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮಿ ಬೊಗ್ಸಿನಾತ್, ತಿಂ ಬೊಗ್ಸಶಿಂನಾತ್.” ಬಾರಾ ಜಣಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಜವ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೊ ತೊಮಾಸ್, ಜೆಜು ಆಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್ಲಲೊ. “ಆಮಿ ಸೊಮಿಯಾಕ್ ಪಳೆಲೊ” ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆರಾಂ ಶಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊಮಾಸಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಖಿಳ್ಯಾಂಚೆ ಗುರ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಖ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಅನಿ ತ್ಯಾ ಖಿಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೊಟ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಡ್ವಳಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಹಾಂವೆಂ ಘಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಸತ್ಮಾನ್ಚೊನಾಂ.” ಆಟ್ ದೀಸ್ ಉತರ್ಲೆ. ಶಿಸ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೆ. ತೊಮಾಸ್‍ಯೀ ತಾಂಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೊ. ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್ಲಿಂ ತರ್‍ಯೀ, ಜೆಜು ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚೇ ಮಧೆಗಾತ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ “ಶಾಂತಿ ತುಮ್ಕಾಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಮಸಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ತುಜೆಂ ಬೊಟ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್; ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಳೆ; ತುಜೊ ಹಾತ್ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಡ್ವಳಾಂತ್ ಘಾಲ್. ಬೆವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಬಗರ್ ಸತ್ಮಾನ್.” ತವಳ್ ತೊಮಾಸಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ!” ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ: “ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೊಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಯ್ ನ್ಹಯ್? ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾತ್ ತೆ ಕಿತ್ಲೆ ಭಾಗಿ!” ಜೆಜುನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಶಿಸಾಂನಿ ದೆಖ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಚರ್ಯಾಂ ಅನಿಕ್‍ಯೂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬರೊವ್ನಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಆಚರ್ಯಾಂಚೊ ಶೆವಟ್ ಹೊ: ಜೆಜುಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್, ದೆವಾಚೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸತ್ಮಾನಿಜಯ್. ಅಶೆಂ ಸತ್ಮಾನುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ತುಮಿ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡಿಜಯ್.

ಮಾರ್ಚ್ 31- ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದಿಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ - ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಧ.ಕೃತ್ಯಾಂ 10:34, 37-43 ತವಳ್ ಪೆದ್ರುನ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ: “ದೇವ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಜುವಾಂವ್ನ್ ಸ್ನಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಲಿಲೆಯಾಂತ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್, ಅಖ್ಯಾ ಜುದೇಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆವಾನ್ ಕಶೆಂ ನಜರೆತ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪದ್ವೆನ್ ಮಾಖ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಬರೆಂ ಕರಿತ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರಾಂಚೇ ಪದ್ವೆಖಾಲ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿಂ ಕರಿತ್ ಗೆಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಲೊ. ಆನಿ ಜುದೆವಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಜೆರುಜಲೆಮಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆ ಆಮಿಚ್ ಸಾಕ್ಷಿ. ಏಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ತಾಂಣಿಂ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲೊ ಅನಿ ತೊ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡೊಂಕ್ ನಿರ್ಮಿಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನೆಮ್ಲಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಆಮಿ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೊ. ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಚೇ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಪಿಯೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ಆತಾಂ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಜಿವ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ನಿತಿಕರ್ತ್ ನೆಮ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಾಕಾ ಸತ್ಮಾನ್ತಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಬೊಗ್ಸಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪ್ರವಾದಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್.”