Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Mangala Jyothi

Diocesan Biblical, Catechetical and Liturgical Center
Diocese of Mangalore

Select a date

ಆಗೊಸ್ತ್ 25 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಇಸಾ. 66:18-21 ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ: “ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಣಾಂ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ. ತಿಂ ಯೆತಲಿಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಹಿಮಾ ದೆಕ್ತಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಖುಣಾ ದಿತಲೊಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಮಧೆÉಂ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ತಾರ್ಶಿಶ್, ಪೂಟ್, ಲೂದ್, ಮೇಶೆಕ್, ತೂಬಲ್ ಆನಿ ಜಾವಾನ್ - ಹ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂನಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ವೈಭವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ತ್ಯಾ ದ್ವಿಪಾಂನಿ ಧಾಡ್ತಲೊಂ; ತಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಮಹಿಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್ತಲಿಂ. ಜಶೆಂ ಇಸ್ರಾಯೆಲ್ ಪರ್ಜಾ ನಿತಳ್ ಆಯ್ದನಾಂನಿ ಘಾಲುನ್ ಅನ್ನ್‍ಬಲಿ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಹಾಡ್ತಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್, ತಶೆಂ ತಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್, ರಥಾಂಚೆರ್, ಫಾಲ್ಖ್ಯಾಂಚೆರ್, ಕಚ್ರಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಕರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬಸೊವ್ನ್ ಜೆರುಸಾಲೆಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ದೊಂಗ್ರಾರ್ ಹಾಡ್ತಲಿಂ. ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಯಾಜಕ್ ಆನಿ ಲೆವಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಲೊಂ.

ಆಗೊಸ್ತ್ 25 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 116

ಆಗೊಸ್ತ್ 25 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಹೆಬ್ರೆವ್ 12:5-7,11-13 ಆಪ್ಲೆ ಪೂತ್‍ಕಶೆ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಚೇಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಲಲಿಂ ಉತ್ತೇಜನಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತುಮಿ ವಿಸರ್ಲ್ಯಾತ್‍ವೆ? “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ, ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ತುಕಾ ತಿದ್ವಿತಾನಾ ತಾಕಾ ಚೀತ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಚುಕನಾಕಾ, ತೊ ತುಕಾ ¨ಷ್ಟಾಯ್ತಾನಾ ತುಜೆಂ ಧೈರ್ ಸಾಂಡಿನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತಾಂಕಾಂ ತೊ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಾ, ಆನಿ ಜಾಕಾ ಆಪೆÇ್ಲ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾ ತಾಕಾ ನೀಟ್ ವಾಟೇಕ್ ಹಾಡ್ತಾ.” ಕಷ್ಟ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ಬೆತ್ಪಣಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್; ದೇವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ¨ುಗ್ರ್ಯಾಂಬರಿಚ್ ಲೆಖ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಮ ವಾಟೇಕ್ ಆಯ್‍ಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಕೊಣ್? ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಿ ದುಖಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಂತೊಸಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ನಾ; ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಶಿಸ್ತೆನ್ ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಆನಿ ನಿತಿಚೆಂ ಫಳಾ¨ರಿತ್ ಜಿವಿತ್ ಜೊಡ್ನ್ ದಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಗಳ್ತಾತ್ ತೆ ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಧರಾ ಆನಿ ಕಾಂಪ್ತಾತ್ ತೆ ತುಮ್ಚೆ ಪಾಂಯ್ ಥಿರ್ ಸಾಂಬಾಳಾ. ತುಮಿ ಚಮ್ಕತಾತ್ ತಿ ವಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರಾ. ಅಶೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಮೊಡ್ಕರ್ ಪಾಂಯ್ ಆಡ್ ಪಡನಾ ಜಾಂವ್; ಬಗರ್ ತೆ ಸಾಫ್ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್.

ಆಗೊಸ್ತ್ 25 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 13:22-30 ಜೆಜು ಶಹರಾಂ ಆನಿ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಯ್ತ್ ಜೆರುಜಲೆಮಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಕೊಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೇಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಬಚಾವ್ ಜಾತಲಿಂ ತಿಂ ಥೊಡಿಂಚ್‍ಮೂ?” ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಅಶೀರ್ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರುಂಕ್ ಹರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ಭಿತರ್ ಸರುಂಕ್ ಸೊಧ್ತಲಿಂ, ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರ್ಚೊ ಧನಿ ಉಠುನ್ ದಾರಾಕ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವುನ್ ಬಡೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ‘ಸೊಮಿಯಾ, ಆಮ್ಕಾಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊ: ‘ತುಮಿ ಕೋಣ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚಿಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ತೆದ್ವಾಂ ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾತ್: ‘ಆಮಿ ತುಜೆಚ್ ಮುಖಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಿದಿಂನಿ ತುವೆಂಚ್ ಶಿಕಯ್ಲಾಂಯ್.’ ಪುಣ್ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊ: ‘ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚಿಂ ತಿಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಖೊಟೆಪಣ್ ಆಧಾರ್ತಲ್ಯಾಂನೊ, ಚಲಾ ತುಮಿ ಸಮೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಜೇ ಸರ್ಶಿಲಿಂ!’ ಅಬ್ರಾಹಾಮ್, ಇಸಾಕ್, ಜಾಕೊಬ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಪ್ರವಾದಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲೆ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಪಳೆತಚ್, ತುಮಿ ಥಂಯ್ ರುದನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಖಿರ್ಲಿತಲ್ಯಾತ್. ಚಾರ್‍ಯಿ ಕುಶಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್ತಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಜಿಂ ಕೊಣ್ ನಿಮಾಣಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ಪಯ್ಲಿಂ ಜಾತಲಿಂ, ಆನಿ ಜಿಂ ಕೋಣ್ ಪಯ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ತಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಜಾತಲಿಂ.”

ಆಗೊಸ್ತ್ 18 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜೆರೆ. 38:4-6,8-11 ಫುಡಾರ್ಯಾಂನಿ ರಾಯಾಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಜೆರೆಮಿಯಾಕ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೊ ಹ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ಉರ್ಲಲ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಚುಕಯ್ತಾ. ಪರ್ಜೆಚೆಂ ಬರೆಪಣ್ ತಾಕಾ ನಾಕಾ, ತಾಂಚೊ ನಾಸ್ ಜಾಯ್.” ಜೆದೆಕೀಯಾ ರಾಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಪಳೆಯಾ, ತೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಯಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ವಿರೋಧ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.” ತೆದ್ನಾ ತಾಂಣಿಂ ಜೆರೆಮೀಯಾಕ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಯಾಚಾ ಪುತಾ ಮಲ್ಕೀಯಾಚೆ ಬಾಂಯ್ತ್ ತಾಕಾ ದೊರಿಯಾಂನಿ ದೆಂವಯ್ಲೊ. ಹಿ ಬಾಂಯ್ ಪಾರ್ಯಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಆಸ್ಲಿ. ಬಾಂಯ್ತ್ ಉದಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ, ಚಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಜೆರೆಮೀಯಾ ಚಿಕ್ಲಾಂತ್ ರೊಂಬ್ಲೊ. ಆನಿ ಎಬೆದ್-ಮೆಲೆಕಾನ್ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ರಾಯಾ, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಜೆರೆಮೀಯಾ ಪ್ರವಾದ್ಯಾಕ್ ಖರೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ; ತಾಂಣಿಂ ತಾಕಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ತೊ ಥಂಯ್ ಭುಕೆನ್ ಮರ್ತಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಹರಾಂತ್ ಆನಿಕ್ ಖಾಣ್ ನಾ.” ತೆದ್ನಾ ರಾಯಾನ್ ಕುಶಿತ್ ಎಬೆದ್-ಮೆಲೆಕಾಕ್ ಆಜ್ಞಾ ದಿಲಿ: “ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ತುಜೆ ಸವೆಂ ವ್ಹರ್ ಆನಿ ಜೆರೆಮೀಯಾ ಮರ್ಚೆ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ಬಾಂಯ್ತ್‍ಲೊ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್.” ಎಬೆದ್-ಮೆಲೆಕಾನ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಸವೆಂ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ತೊ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಗಾರಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಪನ್ರ್ಯಾ ಆನಿ ಪಿಂಜ್ಲಲ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಚ್ಯೊ ಚಿಂದಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತ್ಯೊ ಎಕೆ ದೊರಿಯೆನ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಜೆರೆಮೀಯಾಶಿಂ ದೆಂವಯ್ಲ್ಯೊ.

ಆಗೊಸ್ತ್ 18 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 39

ಆಗೊಸ್ತ್ 18 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಹೆಬ್ರೆವ್ 12:1-4 ತರ್ ಆಮ್ಚೇಚ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಏಕ್ ಕುಪಾನ್ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೇ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ವೆಡೊ ಘಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಮ್ಚೇ ವಯ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಕಾಚೆಂ ವಜಾನ್ ಆಮಿ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾಂ; ಆಮ್ಕಾಂ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಆಮಿ ಧಾಂವುಂಕ್ ಧರ್ಲಲಿ ವಾಟ್ ಥಿರಸಣೆನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ. ಆಮ್ಚೆ ದೊಳೆ ಸದಾಂಚ್ ಜೆಜುಚೆರ್ ಆಮಿ ಖಂಚಯಾಂ; ತೊಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚೊ ಆರಂಭ್ ಆನಿ ಶೆವಟ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಅನಂದಾ ಖಾತಿರ್ ಲಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖಿನಾಸ್ತಾನಾ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮರುಂಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ; ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಶಿಯಾಸಣಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಾ. ಖೊಟ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಹೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ! ದೆಕುನ್ ತುಮಿಯಿ ಧೈರ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಝುಜ್ ಆಧ್ರ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಪಾತ್ಕಾಚೆರ್ ತುಮಿ ಝುಜ್ಲ್ಯಾತ್ ವ್ಹಯ್; ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಝುಜುಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎದೊಳ್‍ಯಿ ಸಂಧರ್ಭ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ.

ಆಗೊಸ್ತ್ 18 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 12:49-53 ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: “ಹಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತೊ ಆತಾಂಚ್ ಪೆಟ್ಲಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್. ಹೇ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಯೆತ್? ಏಕ್ ಸ್ನಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಘೆತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾನ್ ಜೀವ್ ನಾ! ಸಂಸಾರಾರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್‍ವೇ? ಸಮಾಧಾನ್ ನ್ಹಯ್; ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಅಶೆಂ ವಾಂಟೆ ಜಾತಲೆ: ತೇಗ್ ದೊಗಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ತೆಗಾಂಚೆರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ತಲೆ; ಬಾಪುಯ್ ಪುತಾಚೆರ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್, ಆವಯ್ ಧುವೆಚೆರ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಆವಯ್ಚೆರ್, ಮಾಯ್ ಸುನೆಚೆರ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಮಾಯ್ಚೆರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ತಲಿಂ.”

ಆಗೊಸ್ತ್ 18 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 12:49-53 ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ: “ಹಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ತೊ ಆತಾಂಚ್ ಪೆಟ್ಲಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್. ಹೇ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಶಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಯೆತ್? ಏಕ್ ಸ್ನಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಆನಿ ತೆಂ ಘೆತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾನ್ ಜೀವ್ ನಾ! ಸಂಸಾರಾರ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಚಿಂತ್ತಾತ್‍ವೇ? ಸಮಾಧಾನ್ ನ್ಹಯ್; ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಎಕಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ಅಶೆಂ ವಾಂಟೆ ಜಾತಲೆ: ತೇಗ್ ದೊಗಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ತೆಗಾಂಚೆರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ತಲೆ; ಬಾಪುಯ್ ಪುತಾಚೆರ್ ಆನಿ ಪೂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್, ಆವಯ್ ಧುವೆಚೆರ್ ಆನಿ ಧುವ್ ಆವಯ್ಚೆರ್, ಮಾಯ್ ಸುನೆಚೆರ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಮಾಯ್ಚೆರ್ ಆಡ್ ರಾವ್ತಲಿಂ.”

ಆಗೊಸ್ತ್ 15 – ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಸರ್ಗಾ-ವ್ಹರಣ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಉಗ್ಡಾ.11:19;12:1-6,10 ತೆದ್ವಾಂ ಸರ್ಗಿಂ ದೆವಾಚೆಂ ಮಂದಿರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಪೇಟ್ ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಲಲಿ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲಿ. ತೆದ್ವಾಂ ಅಂತ್ರಾಳಿಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಖುಣಾ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲಿ: ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸುರ್ಯೊ ನ್ಹೆಸ್ಲಲಿ, ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಥÀಳಾ ಚಂದ್ರ್, ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಬಾರಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೊ ಮುಕುಟ್. ತೆದ್ವಾಂ ಅಂತ್ರಾಳಿಂ ಅನ್ಯೇಕ್ ಖುಣಾ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಲಿ: ಏಕ್ ಮಹಾಸರಪ್, ಉಜ್ಯಾಬರಿ ತಾಂಬ್ಡೊ; ತಾಕಾ ಸಾತ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಧಾ ಶಿಂಗಾಂ; ತಾಚೇ ಹರ್ಯೇಕ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಏಕ್ ಮುಕುಟ್. ಆಪ್ಲೇ ಶಿಮ್ಟೆನ್ ಅಂತ್ರಾಳಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಚೊ ತಿನಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ತಾಣೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಝಡೊವ್ನ್ ಭುಮಿಚೆರ್ ಘಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೇ ಸ್ತ್ರಿಯೇ ಹುಜಿರ್ ತೊ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ; ತಿಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಗ್ರಾಸುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸ್ತ್ರಿಯೆನ್ ಏಕ್ ಚೆಕ್ರ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ; ಹೊಚ್ ತೊ ಲೊಂಕ್ಡಾಚೇ ಬೆತ್ಕಾಟೆನ್ ಸರ್ವ್ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂ ವಯ್ರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಕ್ ನೆಮ್ಲಲೊ. ಪುಣ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಕ್ ದೆವಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಯಾಸಣಾ ಹುಜಿರ್ ತಕ್ಷಣ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅರಣ್ಯಾಕ್ ಪೆÇಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಿ. ತೆದ್ವಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ತಾಳೊ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೊ: “ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ; ದೆವಾಚಿ ಪದ್ವಿ ಆನಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಜಾಲೊ.”

ಆಗೊಸ್ತ್ 15 – ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಸರ್ಗಾ-ವ್ಹರಣ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀ.45

ಆಗೊಸ್ತ್ 15 – ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಸರ್ಗಾ-ವ್ಹರಣ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 15:20-26 ಆತಾಂ ನಿಜಾಕ್‍ಯಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಾ; ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಉಠಯ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಮಿನಿ ಜಾಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ; ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುನರ್‍ಜಿವಂತ್ಪಣ್‍ಯಿ ಯೆತಾ. ಜಶೆಂ ಆದಾಂವ್ ಥಯ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮೊರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಯ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ತಲೆ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೇ ತಾಚೇ ಸರ್ತೇ ಪ್ರಕಾರ್: ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಮಿನಿ ಕಸೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಲೊ ಅಂತ್ ಜೆದ್ವಾಂ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ, ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಪದ್ವಿ ತೊ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಒಪುನ್ ದಿತಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೈರಿಂಕ್ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಘಾಲಿಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾಡಾವ್ ಜಾತಲೊ ತೊ ವೈರಿ ಮರಣ್‍ಚ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ “ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ದೆವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಘಾಲ್ಯಾತ್,” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್.

ಆಗೊಸ್ತ್ 15 – ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಸರ್ಗಾ-ವ್ಹರಣ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

1 ಕೊರಿಂಥ್ 15:20-26 ಆತಾಂ ನಿಜಾಕ್‍ಯಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ಲಾ; ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಉಠಯ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಮಿನಿ ಜಾಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ; ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಪುನರ್‍ಜಿವಂತ್ಪಣ್‍ಯಿ ಯೆತಾ. ಜಶೆಂ ಆದಾಂವ್ ಥಯ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಮೊರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಥಯ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಠಯ್ತಲೆ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೇ ತಾಚೇ ಸರ್ತೇ ಪ್ರಕಾರ್: ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ಜಾಮಿನಿ ಕಸೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಲೊ ಅಂತ್ ಜೆದ್ವಾಂ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ, ಅಧಿಕಾರ್ ಆನಿ ಪದ್ವಿ ತೊ ನಾಸ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಒಪುನ್ ದಿತಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೈರಿಂಕ್ ಪಾಂಯಾಂಥಳಾ ಘಾಲಿಸರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಪಾಡಾವ್ ಜಾತಲೊ ತೊ ವೈರಿ ಮರಣ್‍ಚ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ “ಸರ್ವ್ ವಸ್ತು ದೆವಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಘಾಲ್ಯಾತ್,” ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್.

ಆಗೊಸ್ತ್ 15 – ಭಾಗೆವಂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚೆಂ ಸರ್ಗಾ-ವ್ಹರಣ್ - ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 1:39-56 ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ದೇವ್‍ದುತಾನ್ ಮರಿಯೆಕ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮರಿ ಉಠುನ್ ಜುದಾಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಶಹರಾಕ್ ಧಾಂವ್‍ಧಾಂವಿಂ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ ಜಾಕರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ನ್, ಎಲಿಜಾಬೆತಿಕ್ ತಿಣೆಂ ನಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಎಲಿಜಾಬೆತಿನ್ ಮರಿಯೆಚೊ ನಮಾನ್ ಆಯ್ಕತಚ್, ತಿಚೇ ಕುಶಿಂತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ; ಆನಿ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ: “ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಭಿತರ್ ತುಂ ಸದೆಂವ್ ಆನಿ ಸದೆಂವ್ ತುಜೆ ಕುಶಿಚೆಂ ಫಳ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೊಮಿಯಾಚೆ ಮಾತೆನ್ ಮ್ಹಜೆ ಭೆಟೆಕ್ ಯೆವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ? ತುಜ್ಯಾ ನಮಾನಾಚೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್ತಚ್, ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡೊನ್ ಯೆತಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸತ್ಮಾನ್ಲಲಿ ತುಂ ಕಿತ್ಲಿ ಭಾಗಿ!” ತವಳ್ ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ: “ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಗಾತಾ, ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮೊ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾರಕಾ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಉಡ್ತಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಅಪ್ಲೇ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಚರಣ್‍ದಾಸಿಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದಯಾದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಸರ್ವ್ ಸಂತತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದೆಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪಾಚಾರ್ತಲ್ಯೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಸಕ್ತಿವಂತಾನ್ ಮ್ಹಜೇ ಪಾಸತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಭಾಗೆವಂತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಿಯೆತಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದಾಖಯ್ತಾ ತೊ ಕಾಕುಳ್ತ್, ಸಂತತೇ ಥಾವ್ನ್ ಸಂತತೇ ಪರ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಬಳ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾಂ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಚಿಂತ್ತಲ್ಯಾ ಗವ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧುಸ್ಪಟಾಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪದ್ವೆದಾರಾಂಕ್ ಊಂಚಾಸನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿರ್ಕೊಳಾಂಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಭರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಕ್ ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ದಿಲ್ಲೇ ಭಾಸಾವ್ಣೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಳೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಇಸ್ರಾಯೆಲಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಕ್, ತೊ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಣೆಂ ದವರ್ನ್ ದಾಖಯ್ಲಿ ದಯಾ ಆಬ್ರಾಹಾಮಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಂತತೆಕ್ ಸದಾಂಕಾಳ್.” ಮರಿ ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಎಲಿಜಾಬೆತಿ ಸಾಗಾತಾ ರಾವ್ಲಿ; ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿ.

ಆಗೊಸ್ತ್ 11 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕುಣ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಜಾಣ್ವಾ. 18:6-9 ತಿ ರಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಫುಡೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಸಲ್ಯಾ ಸಪುತಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತುಜಿ ಪರ್ಜಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆ ಸೊಡ್ವಣೆಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ಕರಿತ್ ಆಸ್ಲಿ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಕ್ ಖ್ಯಾಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಲಿಯ್ ತೆದ್ನಾ, ತುವೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ತುಜೆಶಿಂ ಆಪೆÇವ್ನ್ ಮಹಿಮೆವಂತ್ ಕೆಲಿಂಯ್. ಆಶಿರ್ವಾದಾಂನಿ ತಶೆಂ ಆಕಾಂತಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ಗುಪ್ತಿಂ ಬಲಿದಾನಾಂ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ಹೊ ದೆವಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲೊ; ಹಾಚೆ ಆದಿಂಚ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಚಿಂ ಸ್ತುತಿಗಿತಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಆಗೊಸ್ತ್ 11 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕುಣ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 32

ಆಗೊಸ್ತ್ 11 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕುಣ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಹೆಬ್ರೆವ್ 11:1-2, 8-19 ಭಾವಾರ್ಥ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಭರ್ವಸುನ್ ಆಸಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೊ ಥಾರೊ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸನಾತ್ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ತಿ ಖಾತ್ರಿ. ಭಾವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಪುರ್ವಜ್ ದೆವಾಕ್ ಮಾನ್ವಲ್ಲೆ. ಭಾವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಆಬ್ರಾಹಾಮಾನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದಿಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಾಯ್ಜ್‍ಶೆಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಆಸ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಚುಂಕ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಆಪೆÇ್ಲ ಸ್ವಂತ್ ಗಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೊ. ಭಾವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಪರ್ದೇಶಿ ಕಸೊ ಏಕ್ ತಂಬಾಂತ್ ತೊ ಜಿಯೆಲೊ; ದೆವಾಚಿ ತಿಚ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಇಸಾಕ್ ಆನಿ ಜಾಕೊಬ್‍ಯಿ ಅಶೆಂಚ್ ಜಿಯೆಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆವಾನ್‍ಚ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಬುನ್ಯಾದಿ ಫಾತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಬ್ರಾಹಾಮ್ ರಾಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಾವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಸಾರಾಕ್ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ತಿಕಾ ಉತರ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್‍ಯಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ದಿಲ್ಲೊ ದೇವ್ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಲೆಖ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮರುಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಮನ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಳ್ಬಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಬರಿ ಆನಿ ದರ್ಯಾವೆಳೆಚೇ ರೆಂವೆಬರಿ ಮೆಜುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಿತ್ಲಿ ಸಂತತ್ ಉಬ್ಜಲಿ. ಭಾವಾರ್ಥಾಂತ್‍ಚ್ ಹಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮೊರ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ದೆವಾನ್ ಭಾಸಾಯ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ. ಆಪುಣ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪರ್ಕಿಂ ಆನಿ ವಾಟ್ಸುರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಲಿಂ ಆಪೆÇ್ಲಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಆಪುಣ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ದಾಖೊವ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಆಪುಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಚಿಂತಾ ಕರಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೊ ಪುಣ್‍ಯಿ ಸಂಧರ್ಭ್ ಮೆಳ್ತೊ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಉತ್ತಮ್ ಗಾಂವಾಕ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಕ್ ಆಶೆತಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ದೆವಾಕ್ ತಾಂಚೊ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ತೊ ಲಜನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಶಹರ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಆಬ್ರಾಹಾಮ್, ದೆವಾನ್ ತಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಭಾವಾರ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಬಾಸಾವ್ಣ್ಯೊ ತಾಕಾ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಬಲಿ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಪುತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ : “ಇಸಾಕಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತುಜಿ ಸಂತತ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕರ್ತಲೊಂ.” ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವಂತ್ ಉಠೊಂವ್ಚಿ ಪದ್ವಿ ದೆವಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಖ್ಲೆಂ; ದೆಕುನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ತೊ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಆಗೊಸ್ತ್ 11 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಎಕುಣ್ವಿಸಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 12:32-48 ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಜೆಜು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಸಾಂಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಹಿಂಡಾ, ತುಂ ಕಾಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚೆಂ ಆಸ್ತ್‍ಬದಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಮೆಳ್ಳಲೊ ದುಡು ದಾನ್‍ಧರ್ಮ್ ಕರಾ. ಪನ್ರ್ಯೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಂಜನಾತ್ ತಸಲ್ಯೊ ಚಿರಿಯೋ ಕರಾ; ಸರ್ಗಿಂ ಸರನಾ ತಸಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಪುಂಜಾಯಾ. ಥಂಯ್ ಚೋರ್ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇನಾ. ಸಾಣಸ್ ಕಾಂತೊವ್ನ್ ವಿಬಾಡ್ ಕರಿನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಂಯ್ ತುಜೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಆಸಾ, ಥಂಯ್ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‍ಯಿ ಆಸ್ತಲೆಂ. “ತುಮ್ಚೆಂ ಕಮರ್ ಬಾಂಧಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆ ದಿವೆ ಪೆಟೊವ್ನ್ ಧರಾ. ಆಪೆÇ್ಲ ಧನಿ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ದಾರಾರ್ ಬಡಯ್ತಾನಾ, ತಕ್ಷಣ್ ತೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಬರಿ ತುಮಿ ಜಾಯಾ. ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಪೆÇ್ಲ ಧನಿ ಕೆದಳಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ತೆ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಚ್ ರಾವ್ತಾತ್. ಆಪೆÇ್ಲ ಧನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಜಾಗೆ ರಾವುನ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತೆ ಚಾಕರ್ ಭಾಗಿಚ್ ಸಯ್! ಖರೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ಧನಿಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಮರ್ ಬಾಂಧ್ತಲೊ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸೊವ್ನ್, ಮಧೆಂ ಭೊಂವುನ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ತಲೊ. ಆಪೆÇ್ಲ ಧನಿ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ವಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಗೆ ಆಸಾತ್ ತೆ ಚಾಕರ್ ಭಾಗಿಚ್ ಸಯ್! ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರಾ, ಚೋರ್ ಆಮ್ಕ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಘರ್ಚೊ ಧನಿ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಗೊ ರಾವ್ತೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಫೆÇಡುಂಕ್ ತೊ ಸೊಡ್ತೊನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮಿಯೀ ಆಯ್ತೆ ರಾವಾ: ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೇ ಘಡಿಯೆ ಮನ್ಶಾಪೂತ್ ಯೆತಲೊ.” ತವಳ್ ಪೆದ್ರು ಜೆಜು ಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಸೊಮಿಯಾ, ಹಿ ಒಪಾರ್ ತುಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕೀ ಹೆರಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್‍ಯಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?” ಸೊಮಿಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ತರ್ ಧನಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ದಾರಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಕರಾಂಕ್ ವೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ಪೆÇೀಡ್ ಮೆಜುನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲಲೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಆನಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್ ತೊ? ಆಪೆÇ್ಲ ಧನಿ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಲಲೊ ಚಾಕರ್ ಭಾಗಿಚ್ ಸಯ್! ಸತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ: ತೊ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೇ ಸಗ್ಳೇ ಆಸ್ತಿಚೊ ಕಾರ್ಭಾರಿ ಕರ್ತಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ನವ್ಕರ್, ‘ಮ್ಹಜೊ ಧನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ವೇಳ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂ ಚಾಕರ್ಣಿಂಕ್ ಕಷ್ಟಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಅಮಲ್ ಚಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಪಡತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಚೊ ಧನಿ ತೊ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಘಡಿಯೆ ಯೆತಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ತಲೊ ಆನಿ ಅವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ತಾಕಾ ಠರಾಯ್ತಲೊ. “ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಖುಶಿ ಜಾಣಾ ಆಸುನ್‍ಯೀ, ತಿ ಪಾಳುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರಿನಾ ತಸಲ್ಯಾ ನವ್ಕರಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಬಡಯ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚಿ ಖುಶಿ ನೆಣಾ ಆಸುನ್‍ಯಿ ಜರ್ ಕೋಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಸಲಿ ಕರ್ನಿ ಕರಿತ್ ತರ್‍ಯಿ, ತಾಕಾ ಥೊಡೆಚ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಲೆ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಕಾ ಚಡ್ ದಿಲಾಂ ತಾಚೇಲಾಗ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಘೆತಲೆ; ಆನಿ ಜಾಕಾ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ದಿಲಾಂ, ತಾಚೇಲಾಗ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಚಡ್ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ತಲೆ.”

ಆಗೊಸ್ತ್ 4 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಆಟ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್? – ಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚಪ್

ಉಪದೇಶ್ 1:2;2:21-23 ಉಪದೇಶಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ: ವ್ಯರ್ಥ್‍ಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್, ವ್ಯರ್ಥ್‍ಚ್ ವ್ಯರ್ಥ್, ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಕಾರಣ್, ಜೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್, ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಆನಿ ಹುಶಾರ್ಕಾಯೆನ್ ವಾವುರ್ಲಾ, ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆ ಆಸಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡುನ್ ವಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂಯ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಆನಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ಯಾ ಪಂದಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಕಷ್ಟಾನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ದೀಸ್ ಖಂತಿಭರಿತ್, ತಾಚೆ ಕಾಮ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ತ್ರಾಸ್; ರಾತ್ಚೆಂ ಲೆಗುನ್ ತಾಚೆಂ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ಹೆಂಯ್ ವ್ಯರ್ಥ್.

ಆಗೊಸ್ತ್ 4 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಆಟ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಕೀರ್ತನ್

ಕೀರ್ತನ್ 89

ಆಗೊಸ್ತ್ 4 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಆಟ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಪ್

ಕೊಲೊಸ್ಸೆ. 3:1-5, 9-11 ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜರ್ ತುಮಿ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ತುಮಿ ಅತ್ರೆಗಾ. ಥಂಯ್ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಬಸುನ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಿ ವಸ್ತುಂಕ್ ಗಮನ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಕ್ ಚಡ್ ಮನ್ ದಿಯಾ; ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಮಿ ಮೆಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸವೆಂ ದೆವಾ ಥಂಯ್ ಲಿಪೆÇನ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲೊ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮಿಯಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಹಿಮೆನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾತಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯೊ ಸಂಸಾರಿ ಖುಶಾಲಾಯೊ, ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ಉಮ್ಟುನ್ ಕಾಡಾ. ವ್ಯಭಿಚಾರ್, ಅನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್, ಕಾಮಾಚಾರ್, ಖೊಟ್ಯೊ ವೊಡ್ಣ್ಯೊ ಆನಿ ಆಬ್‍ಸ್ವಾರ್ದ್ - ಆಬ್‍ಸ್ವಾರ್ದ್ ಏಕ್ ಥರಾಚಿ ಬೊಂಬ್ಯಾಪುಜಾ - ತುಮಿ ಪಯ್ಸ್ ಕರಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಫೆÇಟಯ್ನಾಕಾತ್. ಪನ್ರ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂ ಸಮೇತ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ನವೆಂ ಸಂಯ್ಭ್ ತುಮಿ ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಪ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಒಳಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೀವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾನ್ ದೇವ್, ಆಮ್ಚೊ ರಚ್ನಾರ್, ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ನವಿಂ ಕರಿತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಗ್ರೇಕ್ ಆನಿ ಜುದೆವ್, ಸುನತ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸುನತ್ ಕರಿನಾತ್ಲಲೆ, ಅನಾಗರಿಕ್, ಸಿತಿಯಾನ್, ಗುಲಾಮ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್‍ಚ್ ನಾ; ಕ್ರೀಸ್ತ್‍ಚ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್, ಕ್ರೀಸ್ತ್‍ಚ್ ಸಕ್ಕಡ್.

ಆಗೊಸ್ತ್ 4 – ಸಾಧ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಆಟ್ರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ – ಸುವಾರ್ತಾ

ಲೂಕ್ 12:13-21 ತವಳ್ ಜಮ್ಯಾ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಸಾಂಗ್.” ಜೆಜುನ್ ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ: “ಇಷ್ಟಾ, ತುಮ್ಚೇ ಮಧೆಂ ನ್ಯಾಯ್‍ನೀತ್ ವಾ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ನೆಮ್ಲಾ?” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: “ಪಳೆಯಾ, ಸರ್ವ್ ಥರಾಂಚ್ಯಾ ಅಬ್‍ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ರಾವುಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮನಿಸ್, ಕಿತ್ಲೊಯಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಆಸ್ತ್‍ಬದಿಕ್ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಜಾಯ್ನಾ.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಿ ಒಪಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ: “ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಚೆ ಭುಂಯ್ತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದಂಡ್ ಪೀಕ್ ಜಾಲೆಂ. ತವಳ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ: ‘ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜೆಂ ಪೀಕ್ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುವಾತ್ ಪಾವನಾ.’ ಶೆಕಿಂ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: ‘ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಕೊಠಾರಾಂ ಮೊಡ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಂಧ್ತಾಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೀಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮ್ಹಾಲ್ ತಾಂತುಂ ಭರ್ತಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ: ಅದೃಷ್ಟ್‍ವಂತ್ ಮನ್ಶಾ! ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾವಶೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ತುಕಾ ಆಸಾ; ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಘೆ; ಖಾ, ಪಿಯೆ ಆನಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರ್!’ ಪುಣ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ: ‘ಹತ್ತ್ ಪಿಶಾ! ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತುಜೊ ಜೀವ್ ತುಜೇಲಾಗ್ಚೊ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಆಸಾ. ತರ್ ತುವೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಮ್ಹಾಲ್ ಕೊಣಾಚೊ ಜಾತಲೊ?’ ಅಸಲಿ ಗತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ದಿರ್ವಿಂ ಪುಂಜಾಯ್ತಲ್ಯಾಂಚಿ, ಪುಣ್ ದೆವಾ ಹುಜಿರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಚಿ.”